Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

drunkmetalgirl
3347 bab2
Reposted fromwawuschel wawuschel viasober sober
drunkmetalgirl
0509 e373 500
Reposted fromhagis hagis viasober sober
8456 8d5a 500
Reposted fromtinewashere tinewashere viawloczykij wloczykij

April 28 2015

drunkmetalgirl

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapl pl
drunkmetalgirl
Reposted frommegusto megusto viacats cats
drunkmetalgirl
Reposted fromdiaryofahuman diaryofahuman vianecrowxrst necrowxrst

April 25 2015

drunkmetalgirl
8791 c434 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
drunkmetalgirl
1685 e5a0 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaNocephya Nocephya
drunkmetalgirl
7933 196e
Reposted fromfor-witches for-witches viasoadysta soadysta
5174 b5a1
Reposted fromyoungwilliam youngwilliam viasoadysta soadysta
drunkmetalgirl
Jeśli chcesz uniknąć krytyki...
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
drunkmetalgirl
5181 b611
Reposted fromfor-witches for-witches
7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viasoadysta soadysta

April 22 2015

drunkmetalgirl
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viaboli boli
drunkmetalgirl
Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.
— Jeremi Przybora
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaboli boli
drunkmetalgirl
Reposted frommrs-cold mrs-cold viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
7754 9742 500
Reposted fromrichtich richtich viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
Reposted fromoll oll viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
12
34
56
78
910
Reposted fromhalucine halucine viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
3849 8074
Reposted fromdisheveled disheveled viasleeper sleeper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl